Fotografia przedstawia mężczyznę stojącego przy tablicy pamiątkowej

- Oglądałam w telewizji relację z wizyty ówczesnego marszałka sejmu Macieja Płażyńskiego w szkole noszącej imię Sejmu RP - wspomina Teresa Lachowicz, wicedyrektor SP 3 w latach 1984-2008. - Pomyślałam wówczas, że warto się zastanowić nad nowym patronem naszej szkoły. Może, aby nie powielać już istniejącej nazwy, nadać naszej szkole imię wyższej izby parlamentu?

Jak się wkrótce okazało, pomysł, aby to właśnie Senat RP patronował "Trójce", padł na podatny grunt i szybko zyskał wielu zwolenników. - Nasza szkoła od 10 lat nie ma patrona, pozazdrościliśmy innym szkołom, w których wszystkim uroczystościom towarzyszy poczet sztandarowy i postanowiliśmy się zwrócić do Senatu RP o przyjęcie patronatu - powiedziała wówczas "Dziennikowi Elbląskiemu" Wiktoria Wondzyńska, dyrektor SP 3 w latach 1984-2006, jednocześnie dodając: - Sądzę, że taki patron będzie powodem do dumy zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli naszej szkoły.

Jednak najważniejszym kryterium wyboru nowego patrona była szansa na stworzenie ciekawego i atrakcyjnego dla uczniów programu edukacyjnego i wychowawczego. Wielowiekowa tradycja Senatu i jego współczesna rola znakomicie się do tego nadawały. - Pamiętam niektóre apele - kontynuuje Teresa Lachowicz. - Odśpiewanie hymnu, przemówienia, występy i koniec. Brakowało mi na nich sztandaru i podstawy, na której można było oprzeć program wychowania obywatelskiego i patriotycznego.

Inicjatywę objęcia przez Senat patronatu nad szkołą poparł Tadeusz Kopacz, senator RP w latach 1997-2001, który przedstawił ją ówczesnej marszałek senatu Alicji Grześkowiak i Prezydium Senatu RP.

Nie zabrakło też przeciwników nowej nazwy szkoły. Przekonywali, że patron powinien być osobą, oczywiście zasłużoną i otoczoną powszechnym szacunkiem, nie zaś instytucją, w dodatku uwikłaną w bieżące spory polityczne. Przytaczali też argument, w tamtych realiach nie do końca pozbawiony podstaw. - Tyle się mówi o likwidacji Senatu. Co się stanie z patronem szkoły, jeśli Senat rzeczywiście zostanie zlikwidowany? - pytali. Były to jednak głosy odosobnione, a obawy krytyków nowej nazwy "Trójki" okazały się na wyrost.

Sprawy nabrały przyspieszenia po skierowaniu przez Radę Pedagogiczną prośby do marszałek Alicji Grześkowiak o objęcie przez Senat RP patronatu nad szkołą. Na decyzję pani marszałek nie trzeba było długo czekać. - Tę propozycję przyjęłam z radością, tym bardziej, że to pierwsza taka inicjatywa w Polsce - powiedziała wtedy dziennikarce "Dziennika Elbląskiego".

28 marca 2001 roku Rada Miejska w Braniewie podjęła uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Senatu RP. - Sądzę, że taki patron stanie się bodźcem motywującym młodzież do pracy dla dobra społeczeństwa - wyraziła wówczas nadzieję Wiktoria Wondzyńska i dodała, że w ślad za uchwałą już wkrótce pójdą konkretne działania wzbogacające szkolny program edukacji obywatelskiej i patriotycznej.

15 maja tego roku z wizytą do Braniewa przybyła marszałek senatu Alicja Grześkowiak. Jednym z punktów wizyty było spotkanie z nauczycielami "Trójki", podczas którego wyraziła satysfakcję z wyboru patrona i zadeklarowała ścisłą współpracę Kancelarii Senatu RP ze szkołą.

Jak czas pokazał, nie była to obietnica gołosłowna.

Oficjalna uroczystość objęcia szkoły patronatem wyższej izby parlamentu odbyła się 8 września 2001 roku. Mimo że tego dnia pogoda nie dopisała, było deszczowo i chłodno, wszystko przebiegło zgodnie z ustalonym ceremoniałem. Senat reprezentował wicemarszałek Marcin Tyrna, który przekazał szkole sztandar ufundowany przez Kancelarię Senatu RP. W imieniu wszystkich uczniów szkoły ślubowanie na nowy sztandar złożyli pierwszoklasiści. Wicemarszałek odsłonił także pamiątkową tablicę z napisem: "Szkoła pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej".

Wśród gości przybyłych na uroczystość byli m.in. wojewoda warmińsko - mazurski Zbigniew Babalski, senator RP Tadeusz Kopacz oraz burmistrz Braniewa Andrzej Skurzyński.

Opracowany w latach 2001-2002 program edukacji historycznej, obywatelskiej i patriotycznej nawiązujący do tradycji i współczesnych zadań Senatu obejmował trzy podstawowe działania. Pierwsze polegało na organizowaniu cyklicznych wyjazdów uczniów do siedziby patrona szkoły w Warszawie. Drugie dotyczyło uruchomienia w szkole punktu dydaktycznego pod nazwą Sala Tradycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Trzecie było związane z organizacją Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP. - Podjęte kilkanaście lat temu inicjatywy przetrwały próbę czasu i z dobrym skutkiem są kontynuowane do dzisiaj - podsumowuje Bernadeta Kryger, obecna dyrektorka szkoły.

Do pierwszej wizyty uczniów braniewskiej "Trójki" w siedzibie Senatu doszło już w 2001 roku. Do Warszawy wyjechało wtedy 35 uczniów. Oprócz obowiązkowego punktu wycieczki, czyli zwiedzanie gmachu parlamentu i zapoznanie się z pracą jego izby wyższej, był też spacer po Warszawie po miejscach związanych zarówno z dawną, jak i najnowszą historią Polski. Taka formuła wyjazdów do stolicy zasadniczo nie zmieniła się do dzisiaj. Atrakcyjny program wycieczek z pewnością zachęci kolejne roczniki uczniów do wizyt u patrona szkoły.

18 marca 2002 roku, w obecności marszałka senatu Longina Pastusiaka, otwarto w Szkole Podstawowej nr 3 Salę Tradycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na ekspozycji przygotowanej przez Kancelarię Senatu RP znalazły się m.in. wzory druków do głosowań z XVIII wieku, faksymile Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku i kopie innych dokumentów historycznych, pamiątkowe medale i odznaczenia oraz miniaturowa kopia laski marszałkowskiej. Intencją twórców ekspozycji było ukazanie w nowoczesny i przystępny sposób 500-letniej historii polskiego parlamentaryzmu oraz przekazanie uczniom wiedzy o zadaniach współczesnego Senatu. - Izba senacka w dziejach państwa polskiego zawsze odgrywała istotną rolę - mówił podczas otwarcia sali marszałek Longin Pastusiak. - Niegdyś to właśnie senatorowie decydowali np. o tym, z kim monarcha ma prawo zawrzeć związek małżeński. Dziś największą troską Senatu RP jest to, by tworzone prawo było jak najdoskonalsze.

Twórcy ekspozycji mieli nadzieję, że sposób aranżacji Sali Tradycji Senatu RP stworzy dobre warunki do prowadzenia w niej autorskich lekcji języka polskiego, historii i zajęć scalonych w bloki tematyczne, adresowanych zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych. Jedną z pierwszych prób wykorzystania sali jako punktu dydaktycznego była autorska lekcja języka polskiego dla uczniów drugich klas gimnazjalnych na temat obecności tradycji Konstytucji 3 maja w "Panu Tadeuszu". Kolejne lekcje, jakie przeprowadzono w Sali Tradycji Senatu RP, potwierdziły jej funkcjonalność i przydatność do prowadzenia tematycznie zróżnicowanych zajęć dydaktycznych, dostosowanych do uczniów w różnym wieku.

Największym wyzwaniem dla szkoły okazała się organizacja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP. Zgodnie z regulaminem "Konkurs jest ofertą edukacyjno-wychowawczą, wzbogacającą szkolne programy wychowania obywatelskiego i patriotycznego, które przygotowują młodzież do dojrzałego uczestnictwa w życiu społecznym swoich gmin, powiatu i regionu".

Pierwsza edycja konkursu została ogłoszona w roku szkolnym 2002/2003. Patronat honorowy nad konkursem objął marszałek senatu Longin Pastusiak. W celu przeprowadzenia konkursu została powołana Wojewódzka Komisja Konkursowa, wykonująca swoje zadania we współpracy z Działem Informacji Publicznej i Edukacji Kancelarii Senatu RP (obecnie Biurem Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu RP) oraz Burmistrzem Miasta Braniewa. Uczestnikami I edycji byli uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz klas I, II i III szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Łącznie wzięło w nim udział 608 uczniów z 95 szkół miast i gmin. Pierwszymi laureatami konkursu zostali Barbara Błażewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie oraz Artur Jatkowski z Gimnazjum w Młynarach. Od roku szkolnego 2003/2004 w konkursie uczestniczą wyłącznie uczniowie klas V i VI szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. Finały I - IX edycji odbyły się w Braniewie. Począwszy od X jubileuszowej edycji, uroczyste zakończenie konkursu odbywa się w Warszawie w siedzibie Senatu RP.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnej edycji konkursu. Tegoroczna XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP zostanie ogłoszona już w październiku. Podobnie jak w latach ubiegłych praca konkursowa w tym roku będzie niespodzianką. Ambicją organizatorów konkursu jest bowiem to, aby zadania konkursowe nigdy się nie powtarzały.

Autorzy tekstu: Ewa Siejk, Jan Borowski