Fotografia przedstawia mężczyznę stojącego przy tablicy pamiątkowej

Szkoła Podstawowa Nr 3 3 w Braniewie przez wiele lat nie miała swojego patrona. Poprzednie imię szkoły związane z osobą generała Iwana Daniłowicza Czerniachowskiego na wniosek Rady Pedagogicznej z dnia 27 lutego 1990 roku zostało zniesione decyzją Kuratora Oświaty w Elblągu. W tym czasie podobny los spotkał wielu innych patronów szkół ustanowionych decyzjami politycznymi w latach 1945-1989. Przez ponad 10 lat brak imienia szkoły nie był w środowisku naszej szkoły problemem pierwszoplanowym.

Istniały w tym czasie sprawy ważniejsze, takie jak umacnianie samodzielności organizacyjnej i finansowej szkoły, demokratyzacja i uspołecznienie życia wewnątrzszkolnego, podnoszenie jakości pracy statutowych organów szkoły oraz poprawa stanu technicznego budynku szkoły i pomieszczeń klasowych.

W szkole zawsze przywiązywano duża wagę do wypełniania przez nią funkcji wychowawczej. Jednak od kilku lat coraz dotkliwiej odczuwało się niedostatek edukacji obywatelskiej, przygotowującej uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. W tych warunkach narodził się pomysł ustanowienia patrona szkoły oraz opracowania własnego programu wychowawczego odpowiadającego na wyzwania, jakie przed młodym pokoleniem stawia życie w demokratycznym państwie oraz w jednoczącej się Europie. Uznano, że wybór Senatu RP na nowego patrona szkoły jest pod tym względem najwłaściwszy. Takie właśnie stanowisko zajęła Rada Pedagogiczna, która wystąpiła do Rady Miejskiej z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej nr 3 imienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Radni przychylili się do wniosku nauczycieli i na sesji w dniu 28 marca 2001 roku podjęli uchwałę ustanawiającą Senat RP patronem szkoły. Inicjatywa Rady Pedagogicznej została życzliwie przyjęta przez Senat IV kadencji, w imieniu którego Marszałek Alicja Grześkowiak wyraziła zgodę na objęcie przez izbę wyższą patronatu nad szkołą (25 stycznia 2001 roku). Rozpoczęły się trwające kilka miesięcy przygotowania do uroczystości nadania nowego imienia szkole. Przygotowaniom do uroczystości towarzyszyły prace nad programem edukacji obywatelskiej i patriotycznej związanej z tradycją Senatu RP i jego współczesną rolą. Ważnym wydarzeniem w tym okresie stała się wizyta Pani Marszałek w Braniewie (15 maja 2001 roku), podczas której zapoznała się z historią i bieżącą działalnością szkoły. Uczestniczyła również w uroczystym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia programu wychowawczego związanego z patronem szkoły.

Uroczystość nadania naszej szkole imienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się 8 września 2001 roku w obecności wicemarszałka Senatu RP Marcina Tyrny oraz wojewody warmińsko-mazurskiego Zbigniewa Babalskiego. Podczas uroczystości wicemarszałek Marcin Tyrna przekazał szkole sztandar ufundowany przez Senat RP oraz odsłonił pamiątkową tablicę z napisem: „Szkoła pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej".
Do dnia dzisiejszego Szkoła Podstawowa nr 3 w Braniewie jest jedyną placówką oświatową w Polsce noszącą imię Senatu RP.

Autor tekstu: Jan Borowski